AMRV

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Leden
Artikel 1;
Leden
a) De leden zijn verplicht het ledenbestandformulier volledig in te vullen en te ondertekenen voor automatische afschrijving van de contributie.
b) Het ledenbestandformulier met machtiging voor incasso geldt ook voor workshops, clinics, lessen, wedstrijden en andere activiteiten georganiseerd door AMRV, waarvoor door leden een eigen bijdrage betaald moet worden.
c) Indien nodig heeft het bestuur het recht een beroep op de leden te doen, bijvoorbeeld voor onderhoud ruiterpaden en oefenlocaties en ter ondersteuning van alle activiteiten georganiseerd door de AMRV.

Ereleden
a) Ereleden genieten dezelfde rechten als leden.
b) Ze zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Donateurs
Artikel 2;
Donateurs
a) Donateurs mogen de algemene ledenvergadering bijwonen.
b) Zij hebben geen stemrecht.

Contributie
Artikel 3;
Contributie
a) De hoogte van de contributie, te betalen door de leden en aspirant leden, wordt indien nodig op voorstel van het bestuur jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
b) De contributie dient door middel van automatische machtiging te worden voldaan. Het bestuur kan hiervan ontheffing verlenen.

Beëindiging lidmaatschap
Artikel 4;
Beëindiging lidmaatschap
a) De beëindiging van het lidmaatschap laat men schriftelijk weten aan het verenigingsecretariaat, één maand voor de datum waarop het jaar, waarin men zijn lidmaatschap wil beëindigen, eindigt.
b) Financiële verplichtingen moeten worden voldaan tot en met de laatste dag van het jaar waarin men zijn lidmaatschap wil beëindigen.
c) Verplichtingen van de zijde van de vereniging m.b.t. opgave concoursen, onderlinge wedstrijden e.d. en het uitnodigingen voor vergaderingen, bijeenkomsten, avonden e.d. vervallen op de datum van dagtekening van de brief, waarin men zijn lidmaatschap wil laten beëindigen, tenzij in desbetreffende brief een datum staat waarop men zijn lidmaatschap wil laten beëindigen, in welk geval per die datum de verplichtingen van de zijde van de vereniging vervallen. 
Indien men, nadat men eens zijn lidmaatschap heeft beëindigd, zich opnieuw bij de verenging wil aanmelden, zal men opnieuw aan de eisen van aanvragen van het lidmaatschap moeten voldoen.


Bestuursfunctie verdeling
Artikel 5;
Voorzitter:
a) De voorzitter wordt gekozen door de leden, (zie statuten), die belast is met:
1) De voorzitter heeft de leiding van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen en tekent de stuken indien nodig.
2) Hij leidt de vergaderingen volgens de agenda en fiatteert de notulen.
3) Hij geeft gelegenheid aan de leden hun mening te geven t.a.v. elk agendapunt.

4) Indien een lid zich niet aan het onderwerp houdt of zich misdraagt, is de voorzitter bevoegd dit lid het woord te ontnemen.

  1. Hij kan de vergadering schorsen zolang als nodig is i.v.m. het aan de orde zijnde agendapunt. Op verzoek van de meerderheid der aanwezige leden dient de vergadering onmiddellijk hervat te worden.

Secretaris:
b) Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, die belast is met;
1) Het samenstellen van de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen.

2) Het bijhouden van het register van leden, donateurs en ereleden.
3) Het tijdig uitnodigen van de te houden en van agenda voorziene bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen.
4) Het voeren van de correspondentie namens bestuur en leden.
5) Het bijhouden van het archief.

  1. Het opstellen van een jaarverslag, waarin opgenomen o.a. diverse activiteiten van de vereniging.

  2. Alles, dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de secretaris behoord en onder zijn verantwoordelijkheid dient plaats te vinden.

Penningmeester:
c) Het bestuur kiest uit zijn midden een penningmeester, die belast is met;
1) Het beheer van de financiële middelen van de vereniging.
2) Het innen c.q. doen innen van de contributies en donaties van leden, aspirant leden en donateurs.
3) Het afhandelen van de financiële verplichtingen door de vereniging en haar commissies.
4) Het tijdig voor de betreffende algemene ledenvergadering, bij het bestuur in te dienen ontwerprekening en verantwoording van het financieel beheer over het afgelopen boekjaar.

  1. Alles, dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de penningmeester behoort of onder zijn verantwoordelijkheid dient te geschieden.

Overige bestuursleden:
d) De overige bestuurs leden hebben geen functie en zijn derhalve gewoon lid en belast met;
1) Cursussen en lessen.
2) Federatie zaken.
3) Marathon.
4) Materiaal beheer.

5) Verdere activiteiten en alles dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de bestuursleden behoort of onder hun verantwoordelijkheid dient te geschieden.

e) Bij beëindiging van een bestuursfunctie van de AMRV, vervallen onmiddellijk eventuele functies in andere commissies waarin zitting is genomen voor de AMRV.

Ledenvergaderingen
Artikel 6;
Ledenvergaderingen
a) De algemene ledenvergadering kan slechts beslissen over zaken, die op de agenda van de betreffende vergadering staan.

Stemmingen

a) Voor de schriftelijke stemmingen wijst de algemene ledenvergadering een stembureau aan van twee leden buiten het bestuur.

Bestuursvergaderingen
Artikel 7;
Bestuursvergaderingen
a) Een bestuursvergadering wordt bijeen geroepen op verzoek van de voorzitter of van ten minste twee andere bestuursleden.

Activiteiten
Artikel 8;
Activiteiten
a) Deelname aan activiteiten moeten worden voldaan per éénmalige machtiging mits anders bepaalt door het bestuur.
b) Niet leden betalen per activiteit een bedrag nader te bepalen door het bestuur.

Lessen
Artikel 9;
Lessen
a) Regelmatig, doch tenminste jaarlijks wordt het les, c.q. leerprogramma door het bestuur vastgelegd in overleg met de instructie.
b) De instructie heeft het recht om leden bij misdragingen dringend doch vriendelijk te verzoeken de les/cursus te verlaten.
c) Leden zijn verplicht melding te doen wanneer zij niet op de les/cursus kunnen verschijnen, bij de daarvoor aangewezen persoon binnen het bestuur, dit echter minimaal 24 uur van tevoren.
d) De lessen kunnen gevolgd worden door leden, of gezinsleden ouder dan 8 jaar, indien anders bepaald door het bestuur of de instructie.

Wedstrijden
Artikel 10;
Federatie wedstrijden
a) Voorwaarden voor het deelnemen aan en het houden van wedstrijden worden nader geregeld in het wedstrijdreglement, als bedoeld in artikel 3 sub f van de statuten van de federatie. Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen m.b.t. het deel nemen aan wedstrijden.

Onderlinge wedstrijden van leden/niet leden
b) Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen m.b.t. het deel nemen aan wedstrijden.

Publiciteit
Artikel 11;
Publiciteit
a) Het bestuur informeert de leden -zo mogelijk schriftelijk – over voor hen van belang zijnde aangelegenheden.
b) Extern wordt getracht zoveel mogelijk goede publiciteit van het verenigingswerk te verstrekken.

Verzekering
Artikel 12;
Verzekering
a) De vereniging is w.a. verzekerd voor zover zij activiteiten verricht conform de doelstelling en voor zover de w.a. niet is gedekt door enige andere verzekering.
b) De leden hebben zich, willen zij verzekerd zijn, te houden aan de door het bestuur opgelegde regels.

Wijzigingen
Artikel 13;
Wijzigingen
a) Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend door de jaarlijkse algemene leden vergadering tot stand worden gebracht, zij dienen met twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen te zijn aangenomen.

Slotbepaling
Artikel 14;
Slotbepaling
a) Ingeval één of meerdere bepalingen van dit reglement mochten blijken niet duidelijk te zijn, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet blijkt te voor zien, beslist het bestuur van de vereniging, met in acht neming van het geen in de statuten van de vereniging is bepaald.
b) Ieder lid van de vereniging heeft recht op een exemplaar, van dit reglement alsmede op de eventuele aanvullingen.

Goedgekeurd en opgemaakt op 22 maart 2013

Blijf op de hoogte van leuke activiteiten en nieuws