AMRV

PRIVACY VERKLARING

Deze website wordt beheerd door de Amelander men- en rijvereniging (AMRV). Bij bezoek aan deze website kan de AMRV gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de AMRV jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.
 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–  Voor- en achternaam
–  Geslacht
–  Geboortedatum
–  Adres, postcode en woonplaats
–  Telefoonnummer
–  E-mailadres
–  IBAN nummer

De AMRV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
–  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@amrv.nl , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben:
De AMRV verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
–  Eigen leden administratie
–  Voor mailing van diverse activiteiten
–  Gegevens voor de automatische incasso van de lidmaatschap of bij deelname aan activiteiten/clinics.

Hoe lang we gegevens bewaren:
De AMRV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is +/- 7 jaar.

Delen met anderen:
De AMRV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bv tbv lidmaatschap inning), sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens. De AMRV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@amrv.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. De AMRV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Blijf op de hoogte van leuke activiteiten en nieuws